Informace o zpracování osobních údajů

Ochranu Vašeho soukromí a osobních údajů považujeme v CZ LOKO za svou prvořadou povinnost. S Vašimi osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnými právními předpisy. Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů.

I.Správce Vašich údajů

Společnost CZ LOKO, a.s., IČ: 61672131, se sídlem Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2584 (dále jen „CZ LOKO“) jako správce Vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II.Účely zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytným pro účely:

  • plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy;
  • plnění povinností vyplývajících z Obchodních podmínek CZ LOKO;
  • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
  • vedení kontaktů na zákazníky on-line obchodu czlokoshop.cz;
  • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, může využívat CZ LOKO vaše kontaktní údaje pro účel zasílání obchodních sdělení, a to do doby než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.

III.Vaše údaje, které zpracováváme

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, soubory cookies, fakturační adresa, doručovací adresa. Pokud podnikáte, zpracováváme navíc Vaše IČ a DIČ.

IV.Příjemci Vašich údajů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci CZ LOKO.

Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme IT služby zajišťované společností Vít Komárek (IČ: 69239541). Zpracování osobních údajů mohou pro CZ LOKO provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

V.Doba zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme je dle zákonných lhůt, které nám ukládají obecně závazné právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. Po pominutí zákonného důvodu Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.

Pro účel vedení kontaktů uchováváme vaše osobní údaje po dobu 5 let od posledního obchodního případu.

VI.Jaká máte práva

Vaše údaje zpracováváme v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. Pokud neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování Vašich údajů, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

Právo na přístup ke svým údajům a Vaše další práva uplatníte prostřednictvím aplikace dostupné na http://www.czlokoshop.cz

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud máte otázky, kontaktujte nás na czlokoshop@czloko.cz